Idrætsforeningens klubhus er
bygget sammen med Vestfjendshallen.

Bygningen er bygget i 1988-89 og ligger med udsigt over Vridsted Stadion. Vi har foruden stadion, 11 mands træningsbane, 7/11 bane, 7 mandsbane og 3/5 mandsbaner.

Klubhuset indeholder kontor, toilet, depoter, boldrum, klublokale, mødelokale og kiosk.

Vi benytter omklædningsfaciliterne i hallen, hvor der er 4 omklædningsrum. Klubhuset fik en større renovering i 2007, samt nyt inventar i 2008.

Retningslinjer for brug af klubhuset

Mødelokalet evt. hele klubhuset reserveres gemmen conventus. Ved reservation af hele klubhuset skal de ansvarlige vælge en dato, hvor der ikke er planlagt fodboldkampe på hjemmebane eller andre stævner.
Det er de ansvarlige for de afholdte arrangementer som også er ansvarlig for at rydde op i klubhuset. Klubhuset skal være opryddet senest 2 døgn efter arrangementet. Er der planlagt et arrangement indenfor de 2 døgn – skal der være opryddet til dette arrangement.

Henvendelser fra andre end udvalg om brug af klubhuset skal rettes til halinspektøren. 

Målsætning for Vridsted Idrætsforening:
Vridsted Idrætsforening vil være medvirkende til at skabe et idræts- og kulturelt samlingspunkt for hele Vestfjends, i og omkring klubhuset og Vestfjendshallen. Foreningens mål er at skabe gode rammer til udøvelse af idræt og kulturelle aktiviteter, for derved at fremme det gode kammeratskab i lokalsamfundet. Dette skal ske i et godt og konstruktivt samarbejde med vores medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer.

Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Vridsted Idrætsforening, en fusion mellem Vridsted Idrætsforening og Vestfjendshallen.
Foreningen er hjemmehørende i Vridsted, i Viborg Kommune.

Foreningens formål er at dyrke og fremme idrættens vilkår i Vestfjends ved frivillig, folkeoplysende foreningsarbejde. Der tilbydes foreningsdrevne idrætsaktiviteter. Vridsted Idrætsforening driver og udvikler Vestfjendshallen og klublokaler, der er beliggende Dåsbjergvej 25 7800 Skive. Hallen udlejes til idræt, kultur.

1. Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Man forpligtiger sig til at overholde de til en hver tid for klubben gældende bestemmelser, herunder de bestemmelser VIF er bundet af, som medlem ved idrættens forbund.
2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
3. Beskadiger et medlem ved vold eller grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning.
4. Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiudvalget. Der betales kontingent for hver idræts aktivitet, der deltages i.
5. Kontingentrestancer på mere end 1 måned, kan medføre tab af alle medlemsrettigheder til klubben og dens aktiviteter. Medlemsrettighederne vil først kunne opnås ved indbetaling af restancen.
6. Udmeldelse af foreningen skal ske til formanden for hver idrætsaktivitet med 1 måneds varsel.
7. Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

Foreningens daglige drift varetages af op til 6 myndige personer, 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand samt op til 3 øvrige medlemmer. Dette udgør ledergruppen. Ledergruppen kan ansætte lønnet personale.
Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 til en formandspost og op til 2 øvrige medlemmer hvert år.
Hvis der sker frafald på en formandspost, skal et af de øvrige medlemmer overtage denne post. Ledergruppen kan desuden selv finde et nyt medlem til ledergruppen. Denne er automatisk på valg på førstkommende generalforsamling.

Ledergruppen varetager regulativ for hallens daglige drift, herunder udlejning af lokaler og betaling herfor.

For hver idrætsgren, som foreningen tager på sit program, skal der oprettes et aktivitetsudvalg, bestående af 3 myndige personer, der varetager sin idrætsgrens daglige drift. Udvalget konstituerer sig senest en uge efter generalforsamlingen med en formand og en økonomisk ansvarlig. Udvalget er selvsupplerende efter konstitueringen.
Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen. Udvalgene kan ikke egenhændig lave sponsorkontrakter, men skal efterleve de af sponsorudvalget indgåede kontrakter.

Personer i ledergruppen kan ikke sidde i et aktivitetsudvalg.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes ved annoncering på hjemmesiden og andre relevante steder med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
3. Kun fremmødte medlemmer, der er registreret i foreningens medlemssystem, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 30 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 18 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
4. Valgbar til ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledergruppe for det kommende år. Forslaget skal til afstemning og opnå simpelt flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen.
Ligeledes skal ledergruppen fremlægge forslag til valg af revisorer. Forslaget skal til afstemning og opnå simpelt flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg af revisorer.
6. Der vælges 2 revisorer. Ledergruppens forslag skal være kendt via foreningens hjemmeside, senest 3 uger før generalforsamlingen.
7. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg fremlægges og drøftes på generalforsamlingen.
8. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Forslag til vedtægter optages på generalforsamlingens dagsorden.
9. Følgende sager kræver mere end 2/3 af afgivne stemmer for vedtagelse:
a. afgørelse af anke vdr. Medlems eksklusion
b. vedtægtsændringer.
10. På generalforsamlingerne kan der kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt af personer, som har lovlig adgang til møderne. Hver stemmeberettiget har en stemme.
11. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden, samt aflæggelse af beretninger fra aktivitetsudvalg
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst afholdes på foranledning af:
1. Ledergruppen
2. Generalsamlingen
3. Efter skriftlig begrundet forslag fra aktive som passive medlemmer, dog mindst 25 medlemmer.
En sådan generalforsamling kan indkaldes med kun 8 dages varsel i et af egnens blade. Varslingen skal indeholde motiveret dagsorden.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller Økonomiformanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal mindst 5 medlemmer af ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor og der opnås simpelt flertal.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Ledergruppen kan meddele prokura.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab, det indebærer udarbejdelse af budget, bogføring, registrering af medlemmer, opkrævning af kontingent og udarbejdelse af regnskab. Fører økonomiformanden ikke regnskabet kan der antages en lønnet kasserer.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for og således vedtager det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
Ved opløsning båndlægges formuen i et pengeinstitut, og kan anvendes efter rådslagning med Viborg Kommune til formål der stemmer overens med § 2.
Vestfjendshallen er etableret på en parcel skænket af den daværende Fjends Kommune. Den skænkede parcel må ikke sælges eller udlejes til andre formål uden godkendelse af Viborg Kommune.

Vedtægterne kan hentes her