Byggeri

Her på siden vil vi opdatere seneste nyt om byggeriet/tilbygning/ombygning af Vestfjendshallen og klubhuset.

Indledning

Vestfjendshallen er bygget i 1975 og tilbygget i 2000. Klubhuset er bygget i 1988. Begge bygninger er løbende renoveret men siden sammenlægning af Vestfjendshallen og Vridsted Idrætsforening ledelsesmessigt, har der igennem skiftende ledergrupper været et ønske om at også bygningerne fik en større sammenhæng og at der blev udarbejdet en mere langsigtet plan for renovering og ombygning af Vridsted Idrætsforenings bygninger.

Gennem de første år af det forenede Vridsted Idrætsforening, nu ansvarlig for såvel hal som klubhus, lå denne opgave direkte i Ledergruppen, men gennem årene blev det også mere og mere tydeligt at en sådan opgave krævede en del tid samt støre og mere langsigtet fokus en den kunne få i Ledergruppen med dens mange andre gøremål.
Ledergruppen nedsatte derfor et dedikeret Byggeudvalg jf. forretningsordenen og som fremlagt på generalforsamlingen 29. marts 2017
Byggeudvalget har ingen selvstændig økonomi. Alle beslutninger og udgifter godkendes til en hver tid af Ledergruppen. Det tilstræbes at en repræsentant fra Ledergruppen sidder i Byggeudvalget.

Byggeudvalget bestod i første omgang af Heidi Søndergaard, Jesper Søgaard, Kim Andersen, Lars Bavnshøj og Jens Schrøder. Jens sad samtidig i Ledergruppen.

Pr 1/10 2020 består Byggeudvalget af; Heidi Søndergaard, Jesper Søgaard, Holger Kudahl, Kristian Arentz, Lars Bavnshøj og Birte Mark. Birte sidder desuden i Ledergruppen.

Hvad laver udvalget nu?

I tiden fra November 2019 har byggeudvalget arbejdet med ovenstående plantegning, kontakt til arkitekter, kontakt til kreditforeninger m.m.
Når der er nyt, vil det blive offentliggjort her på siden.

Løbende orienteringer fra Byggeudvalget:
Byggeudvalget har løbende orienteret såvel Ledergruppen som Generalforsamlingen som det fremgår af nedenstående uddrag af referater. De samlede referater findes på Vridstedif.dk

Historien om et byggeri

Indledningsvis, ved Byggeudvalgets opstart i 2017 var rådene at tegne ambitiøst. At kommunerne generelt hellere bakkede op om nytænkende og visionære byggerier end mindre moderniseringer. Da der på daværende tidspunkt ikke forelå nogen specifik vision fra Viborg Kommune, blev der udarbejdet en skitsemappe i samarbejde med DGI.

Inden Vridsted Idrætsforening nåede at få indsendt forslaget til Viborg Kommune, iværksatte kommunen igennem Viborg Idrætsråd en grundig halanalyse for hele Viborg Kommune. Dette sætter vores projekt noget i stå, da der ikke gives tilskud til nogen, før denne analyse er færdig.
I februar 2018 får vi mulighed for at indsende vores projekt, hvor kommunen, gennem den grundige halanalyse, har prioriteret ”Mest idræt for pengene” i følgende kategorier;

  • Kapacitet i aktivitetsrum
  • Basisniveau for stand
  • Åbenhed mellem rum
  • Store Kvalitetsbyggerier

Vi sendte det projekt ind vi havde lavet, for det var det vi havde på daværende tidspunkt og kom derfor i kategorien; Store Kvalitetsbyggerier
I Juli 2018 offentliggøres resultatet der viste at vi desværre ikke var kommet i betragtning. Det eneste store byggeri der blev prioriteret, var en ny hal i Liseborg i Viborg.

I Januar 2019 har kommunen frigivet midler til forbedringer af Idrætshaller for årene 2021 og 2022.Også denne gang er Viborg Idrætsråd blevet bedt om at forestå processen. De 4 kategorier er uændrede, men under hvert punkt er hallerne kategoriseret i 5 kategorier ud fra vurderet behov.
Denne gang har vi mulighed for at målrette vores projekt og vores ansøgning netop til de kategorier som kommunen har valgt at prioriterer.
Det gør at Byggeudvalget den 27 Februar 2019 indsendes fornyet ansøgning med 3 mindre projekter således at vi nøjagtig søger i de relevante kategorier og hvor Vridsted Idrætsforening er vurderet i den dårligste kategori i Halanalysen.
Dette betyder desværre også at nogle af de ønsker som Ledergruppe, Byggeudvalg og andre udvalg har eller kunne have haft, ikke tages i betragtning i denne omgang. Der er enighed om, denne gang, alene at søge ud fra de kriterie kommunen har valgt at prioriterer og hvor Vridsted Idrætsforening er vurderet at have et meget stort behov.

Byggeplanen 2021/2022

November 2019 får vi besked gennem Viborg Idrætsråd på at vi har fået tilsagn om kr. 1,86 millioner til 3 projekter:
1: Ombygning af indgangsparti m.m. på 279 kvm, herunder:
• Etablering af fælles indgangsparti således adkomst ikke fortsat skal ske gennem 4 forskellige indgange
• Ombygning af omklædningsrum således det mest slidte rum i Vestfjendshallen nedlægges og erstattes af 2 mindre omklædningsrum.
• Etablering af lille cafeteria. Hertil lille lager
• Etablering af handicapvenligt toilet
• Etablering af midlertidigt mødelokale
2: Tilbygning af 120 kvm til etablering af mødelokale / aktivitetsrum
• Etablering af gangareal med indkig mod hal samt adgang til fase 3 og boldbaner
• Handicapvenlig adgang til oversigtstribune
3: Tilbygning af 90 kvm:
• Der bygges 2 omklædningsrum således kapaciteten bliver lidt større end udgangspunktet.
• En gang med vinduer mod hal samt udgang mod boldbaner
• Desuden etableres overdækning i forlængelse tilbygningen
I forlængelse heraf nedlægges nuværende forgang og denne tillægges motionscenteret
• Egenfinansiering

Byggeudvalget forår 2021

Efter sidste generalforsamling hvor også Kristian og Holger lige var kommet i udvalget, gennemgik vi sammen hele projektet.
Det blev aftalt at lade arkitekt Andreas Ravn, der har god erfaring med halbyggerier, komme og kigge det igennem.
Andreas tilbød at lave et alternativt forslag uden beregning.

Ved gennemgang af Andreas forslag opstod en bekymring om det estimerede beløb til byggeriet kunne dække den ambitiøse plan udvalget har haft.

På den baggrund, besluttede vi at få Andreas til at ændre planen således ombygningen blev mere simpel og at der kun blev bygget til i en ende af det eksisterende. Antal rum og størrelse blev i stort omfang det samme som ved de oprindelige tegninger

Senest har der været kontakt med en lokal håndværker der har lovet at give et estimat på en samlet pris ud fra den nye tegning.

Det er vigtigt at huske at der stadig kun er tale om forslag. Det endelige projekt skal stadig godkendes af generalforsamlingen.

Generalforsamling 10. juni 2020

Input fra Byggeudvalget 2018 samlet vurdering af hvad status var. Vi havde klart lavet det flotteste byggeri – men også det dyreste. 2019 op på hesten igen. Brugte tid på at undersøge hvorfor vi ikke fik tilskud. Analyseret vores egen forening, for at finde ud af hvilke forhold vi har som kan forbedres. Adgangs forhold dårlige. Aktivitetsrum. Cafeteria, handicap toilet, ingen sammenhæng mellem rum.
Ansøgningen blev beskrevet i mindre projekter, og vi lagde vægt på, hvor vi var enormt dårlige. Ansøgningen blev vurderet i point. Vi ville prøve og se om vi kunne gennemskue modellen, som giver point. Vi valgte at dele projektet op i tre faser, som hver især er uafhængige af hinanden. Kapacitet i Aktivitets rum, stand og åbenhed mellem rum.

Projektets tre faser blev alle godkendt til en værdi af 3,7 mio. – 1,8 mio. i støtte, resten skal findes selv.

Næsteskridt fat i total entreprenører og få en pris. Vi passer godt på foreningens penge. Et overblik når der er samlet midler ind.

Ledermøde 26 August 2019
Der forventes besked fra kommunen at medio oktober om der kan bevilges penge til første etape af ombygningerne

Ledermøde 10. september 2018

Byggeprojektet – status og handlingsplan, gæst Lars Bavnshøj (ca. 19:30) • Idrætsrådet har på vejen af kommunen lavet en stor analyse vedr. haller i kommunen. • I alt var der ansøgninger til ca. 10 gange så meget, som der var afsat penge til • Desværre har Idrætsrådet ikke indstillet vores projekt til gennemførsel i 2019. • Der vil lægges en ny plan hvor hele bygge projekt deles op i mindre projekter. Første fase er vil fokus være på indgangsparti og efterfølgende vil der lægges fokus på omklædningsrummene. Den nye plan kommer til at indgå i kommunens vurdering i 2019 • Byggeprojektgruppen: Lars, Heidi, Kim og Jesper

21. marts 2018 generalforsamling

Som sagt på sidste generalforsamling så har vi et ældre klubhus samt hal. Også i 2017 har vi prioriteret forbedringer i hallen i form af tiltrængte tagrender, døre i skoleomklædning mm. Omkring ombygning af klubhus, motionscenter og sammenhæng mellem hal og klubhus, har Byggeudvalget har haft travlt med at snakke med arkitekter samt kommunen omkring vores ideer. Resultatet blev offentliggjort på vores åben by arrangement den 13. august hvor der var en masse folk inde forbi klubhuset hvor vi havde sat skitserne frem. Mange roste os for vores ideer samt kom med gode spørgsmål. Planer med at få gang i byggeriet forsætter i den nye ledergruppe i 2018. Lars Bavnshøj vil lidt senere i aften fortælle mere om byggeplanerne.
Lars Bavnshøj fremlagde planerne for nybyggeri. Rapporten er sendt til Viborg kommunen og vi afventer næste step, tidshorisonten for næste step er ukendt.

Ledermøde 5. marts 2018

Lars fremlægger byggeplanerne på generalforsamlingen for at oplyse om vores planer og ideer. Forhåbentlig vil generalforsamlingen stemme for at vi forsætter med vores planer

2017

Ledermøde 4. december 2017

Projektet ligger lidt stille. Byggeudvalget skal holde møde. Vi afventer dette møde.

Ledermøde 21. august 2017

Vi har fået visset vores planer for renoveringen af klubhuset og skal nu i gang med at få snakket med kommunen og søge fonde. Vi vil gerne være flere til at dele læsset. Vi har et par stykker vi skal snakke med og dette gør vi det næste stykke tid.

Havørredens dag, 13. august 2017

I Vestfjendshallen vil der være en udstilling af den færdig plan for renovering af Vestfjendshallen

Ledermøde 22. juni 2017

Der er bleven lavet nogle tegninger på en tilbygning. Disse bliver der arbejdet videre med. Tegningerne bliver offentliggjort den 13/8 til åben by. Ikke før.

Ledermøde 24. maj 2017

Nyt omkring halbyggeriet Det går stille og roligt frem af med tegningerne til klubhuset. Der er stadig lang vej endnu. Tegningerne bliver vist frem når vi har et færdigt projekt.

29. marts 2017

I formandens beretning (Jens)
Vi er ved at have et ældre hal og klubhus. Derfor har ledelsen igen i år brugt en del penge på at vedligeholde både klubhus og hal. Udgifterne til vores hal og klubhus bliver ikke mindre de næste år. Og da vi samtidig gerne vil have klubhus og hal til at hænge bedre sammen og generelt forbedre de fysiske rammer i foreningen, har vi i ledelsen nedsat et Byggeudvalg som ser på nogle tilbygninger og en bedre tilgang til Vridsted IF. Vi har allerede kontakt til arkitekter og nu fået nogle ideer. Alt dette vil der komme mere om på nogle info møder i 2017. Det er vigtigt at understrege at der ikke igangsættes tilbygninger uden generalforsamlingens samtykke.